ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Maker: Liselore Stap.
  2. Offerte: alle aanbieding van Liselore Stap aan (rechts)personen met als doel om een overeenkomst aan te gaan.
  3. Opdracht: de dienst of het product dat door Liselore Stap wordt aangeboden.
  4. Annuleren: de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
  6. Aw: Auteurswet 1912

TOEPASSING
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de maker. Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.
1.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de maker slechts bindend indien en voor zover deze door de maker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

AANBOD & AANVAARDING
2.1 De maker doet een aanbod in de vorm van een offerte of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
2.2 Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de maker.
2.4 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De maker is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

UITVOERING
3.1 De maker zal haar werk naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de maker gebruikelijk werkt.
3.2 De maker spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens haar werkzaamheden. Het opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de maker zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
3.3 De maker levert de beelden aan in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de maker aangepast. Op initiatief van de maker kunnen ook bepaalde elementen worden gemaskeerd of verwijderd. Indien het vanuit haar oogpunt noodzakelijk het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving plaats.
3.4 De maker heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van het opdrachtgever en zullen door de maker slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten waar door de opdrachtgever mee akkoord is gegaan.

LEVERING
4.1 De maker hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
4.2 Digitale bestanden van sessies kennen een geschatte levertijd van 3 weken.
4.3 De maker levert nooit onbewerkte bestanden aan.
4.6 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen in een online gallery.

VERGOEDING
5.1 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de maker een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk. Hiervan wordt de opdrachtgever van tevoren over geïnformeerd.
5.2 Indien aannemelijk is dat de maker hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de maker dit doorberekenen aan opdrachtgever.
5.3 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen.
5.4 Alle door de maker genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
5.5 Alle genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, buiten Amsterdam betreft dit €0,45 per kilometer.

ANNULERING & OPSCHORTING
6.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de maker, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
6.2 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
6.3 Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
6.4 Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te verplaatsen dient dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk te worden gecommuniceerd. De maker behoudt zich het recht hiervoor reserveringskosten in rekening te brengen, dit betreft 25% van de totale factuur.
6.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de maker.

AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De maker is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de maker of diens vertegenwoordigers.
7.2 De maker is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de maker geleverd zijn.
7.3 In alle gevallen van schade door afwezigheid van de maker door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de maker beperkt tot het aanbieden van een vervangende maker.
7.4 Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de maker voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

KLACHTEN
8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de maker. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de maker.
8.2 Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
8.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

AUTEURSRECHT
9.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van de maker, indien niet anders overeengekomen.
9.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de maker
9.3 De maker houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door het bruidspaar en de maker dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.
9.4 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Er kan een extra vergoeding worden gevraagd wanneer de foto’s niet gebruikt mogen worden.
9.5 De opdrachtgever mag werken slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding openbaar maken. Voor social media betreft dit tevens een tag @liselorestap
9.6 De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch diens eigen licentie over te dragen.
9.7 De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van het werk ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
9.8 De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de maker, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9.9 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.
9.10 Elk gebruik van een werk van de maker dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de maker.
9.11 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de maker, rekent de maker driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
9.12 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de maker.

 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1 De maker houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de maker aan opdrachtgever medegedeeld.
10.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen. Dit schort de betalingsverplichting niet op.